ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a noderock.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szolgáltató

Név: Noderock.hu  (Nagy Attila, ev.)

Székhely: Budapest, 1152. Kinizsi u. 20

Levelezési cím: 2623, Kismaros, Öregszőlő út 67/B

Képviselő neve: Kiss Tünde

Bejegyző Bíróság neve: XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Adószám: 68033244-1-42

E-mail cím: info@noderock.hu

Tel.: 06/70 3199290

Felelősség

 

A Felhasználó a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget , egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül sem közvetett módon ne sértse.

 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (pl. hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A Honlapon történő vásárlás

 

Megrendelés folyamata

 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategória-rendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az éppen akciós áron kínált termékek találhatók meg, melyben szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékeket találjuk.

 

A kategória nevére kattintva a benne található termékek listája látható.

A termékekről a részletek gombra klikkelve tájékozódhat. Lehetőség van kulcsszó alapján keresni a termékeket.

A kiválasztott terméket a kosár gomb megnyomásával helyezheti a kosárba, ahol a szükséges darabszám is megadható. A Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti a kosár tartalmát, módosíthatja azt. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. A vásárláshoz regisztráció majd belépés szükséges.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelés gomb megnyomásával véglegesítheti rendelését. Amennyiben a rögzítés után észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméket nem köteles átvenni.

 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék nevét, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

A szerződés létrejötte

 

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A szerződés iktatása

 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ha a Szolgáltató azt nem iktatja, és utólagosan nem hozzáférhető.

A szolgáltató aláveti-e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkor a magatartási kódex hol érhető el.

   

Számla

 

A webáruház online számlázóprogrammal számlát állít ki, melyet a megadott e-mail címre kap meg a vásárló.

 

Fizetés

 -Előre utalás (K&H Bank, 1040 3435 8676 7476 4986 1003)

-Utánvét

-Készpénz személyes átvétel esetén

-PayPal

 

Elállási jog

 

A Fogyasztónak a termék átvételétől számított 14 napon belül jogában áll indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent leírtaknak megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási szándéknyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató fent feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az általa megrendelt terméket. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Olyan termékek esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha erre nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt öt évig megőriz.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni a Felhasználónak, vagy postán eljuttatni, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

ÁSZF, árak módosítása

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

Technikai korlátok

 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

   


Created by: RedCat